پارچ مخصوص ریختن شیر که به شما یادآوری میکند شیر گاو می نوشید.

با طراحی این پارچ دیگر امکان ندارد فراموش کنید که مشغول نوشیدن شیر چه حیوانی هستید. قیمت این پارچ که به نام پارچ شیر گاو به بازار عرضه شده است  24 دلار است . فقط جالبتر می شد اگر از قسمت انتهایی آن امکان نوشیدن شیر وجود داشت.