سرطان پستان، واقعیت ها و دروغها

سرطان پستان، بیماری که این روزها تبلیغات فراوانی دریافت می کند که در میان اش، واقعیت ها به راحتی نادیده گرفته می شوند. در دهه هایی که سرطان پستان به عنوان بیماری شایع زنان به رسمیت شناخته می شد، یک سپاه آگاه سازی تشکیل شد تا بتوانند به زنان بفهمانند سرطان پستان، نیازمند مراجعه فوری […]