قاعده‌ی اقلیتِ متعصب در سیستم‌های اجتماعی

  فرض کنید شما به یک میهمانی خصوصی وارد می‌شوید. در این میهمانی، ۱۰ زن و تعدادی مرد حضور دارند. یکی از خانم‌ها، چادر به سر دارد. ۸ نفر از خانم‌ها، شکلی از حجاب را دارند، اگر چه که ممکن است این حجاب، کاملِ کامل نباشد. ۱ نفر از خانم‌ها بی‌حجاب است. این میهمانی خصوصی […]